Privacy Policy en Cookie wetgeving

Vinopsys
Boerhaavestraat 293
3132 RB Vlaardingen (Zuid-Holland)
Nederland
T +31 (0)10 2132002
M +31 (0)6 22692535
KvK dossiernummer: 24424612
Fiscaalnummer: NL0899.86.957.B01

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08 Juni 2018.

U als klant stelt uw vertrouwen ons, daarom zien wij het ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in dit schrijven beschreven;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat die beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Indien uw hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens onder aan dit document.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vinopsys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of levering;
Het uitvoeren en leveren van de opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht conform offerte of via de mail. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vinopsys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
(zakelijk) telefoonnummer
(zakelijk) emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Vinopsys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bewaartermijn
Vinopsys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Vinopsys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Besteld u via de webshop zijn uw bankgegevens niet zichtbaar voor ons.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies
Wij plaatsen alleen cookies om onze bezoekerstroom in kaart te brengen en zodoende onze website te kunnen verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om u te retargeten via andere websites.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of u wilt uw gegevens laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen:

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vinopsys info@vinopsys.com
T. +31 (0)10 2132002

Copyright © 2023 Vinopsys | Rock Band by Catch Themes